Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท กรีนทรอนิกส์ จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   ขายชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 ที่อยู่ :  8/104 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 เบอร์โทรศัพท์ :  
 เบอร์แฟ็ก :