Tags

ผลิต13,795 ส่งออก5,049 จำหน่ายข้าว17

Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท สินไชยศรี จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   ผลิต ส่งออก จำหน่ายข้าว
 ที่อยู่ :  41/6 หมู่ที่ 6 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150
 เบอร์โทรศัพท์ :  
 เบอร์แฟ็ก :