Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท กุหลาบฟู้ดส์ จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   แปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวบรรจุในภาชนะปิด
 ที่อยู่ :  
 เบอร์โทรศัพท์ :  034-720644
 เบอร์แฟ็ก :