Trading Company information


 ชื่อกิจการ :  บริษัท ขวัญจิตร ฟาร์ม จำกัด
 รายละเอียดกิจการ :   จำหน่ายตะไคร้ตากแห้ง ข้าวโพดตากแห้ง เพื่อส่งออกยังต่างประเทศ ในประเทศ
 ที่อยู่ :  311 หมู่ที่ 2 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
 เบอร์โทรศัพท์ :  
 เบอร์แฟ็ก :